fbpx

PTSD är en förkortning för Post Traumatic Stress Disorder, som är en efterföljande stress och belastningsreaktion orsakad av en våldsam traumatisk händelse. PTSD är en våldsam psykisk belastning och medför, att kroppen går in i högsta alarmberedskap, och stressnivån stiger markant. PTSD kan uppstå särskilt hos soldater och andra som har upplevt våldsamma och traumatiserande upplevelser, som har påfört en stor psykisk belastning.  Förutom krig kan våldtäkt, våld, allvarliga olyckor m.fl. vara orsaken för att PTSD kan uppstå hos vissa människor.

PTSD kan vara den våldsamma och efterföljande reaktion som uppstår hos vissa människor, som har gått igenom en traumatiserande och psykisk belastande händelse. PTSD förekommer oftast ett par månader efter den traumatiserande upplevelsen, men i andra fall kan stressreaktionen också uppstå först lång tid efter.

Billigaste
Nordic Oli - 5% CBD-olja
 • Mild
 • Billigaste
 • Kan doseras flera gånger om dagen
 • Stöder immunförsvaret

Pris 399,00 SEK

Anbefalls
Raw Organics - 10% CBD
 • Måttlig styrka
 • Bästa valuta för pengarna
 • Mindre doseringsstorlekar
 • Används morgon och kväll

Pris 499,00 SEK

Kvalitet
Raw Organics - Kapslar
 • Marknadens bästa kvalitet
 • 3-5 gånger högre bioupptag än vanliga kapslar
 • Inget THC-innehåll
 • Fungerar antiinflammatorisk och antioxidant

Pris 699,00 SEK

Fakta och tal omkring PTSD

 • PTSD är en förkortning för Post Traumatic Stress Disorder, som också kallas posttraumatisk belastningsreaktion eller posttraumatiskt stressbesvär
 • Diagnosen täcker en rad symptom, som efterföljande kan uppstå efter att ha gått igenom livshotande eller våldsamma episoder av särskilt traumatiserande karaktär
 • PTSD är våldsam stresstörning, som ett resultat av en traumatiserande händelse och är ofta förknippad med stark rädsla och en kraftig stressreaktion, som en konsekvens av de oftast starka psykiskt belastande minnen
 • Symptomen på PTSD uppstår som en förenad reaktion på den eller de traumatiserande händelser som den aktuella personen har varit utsatt för eller varit vittne till.
 • PTSD är något man ofta förknippar med krigssoldater och det är oftast också dem, som drabbas. Upp mot en tredjedel av alla soldater i kamp, upplever fortsatt PTSD liknande symptom 6 år efter hemkomst.
 • Siffror visar att 20-50 % av befolkningen under loppet av deras liv kommer att uppleva minst en svår traumatisk händelse. Men det är inte alla som utvecklar PTSD
 •  Omkring 2 % av den europeiska befolkningen drabbas av PTSD och det är särskilt unga personer och kvinnor, som är högst upp i statistiken över PTSD drabbade

Så uppstår PTSD

Starka psykiska och traumatiska upplevelser är oftast den primära orsaken till att en person drabbas av PTSD. Särskilt karakteristiskt för patienter med PTSD är, att de återupplever traumatiska upplevelser både i form av mardrömmar på natten, men även i vardagen kan PTSD patienter drabbas av flashbacks med samband till den traumatiska händelsen personen har upplevt. Personer diagnostiserade med PTSD upplever också i hög grad påverkan av deras emotionella och psykiska apparat. Detta kan komma till uttryck som bristande glädjekänslor och ett behov av ett distanserat socialt förhållande till andra människor.

PTDS drabbade är dessutom i en särskild beredskap och upplever en betydligt större känslighet vid situationer, som kan kopplas till traumat. Därför försöker många PTSD patienter att undvika sociala rum och aktiviteter, som kan förorsaka ett stresstillstånd. PTSD drabbade är starkt påverkade av rädsla, obehag och traumatiserande minnen, som är direkt resultat av den våldsamma händelsen.

Vad CBD kan göra är, att det kan blockera rädslan för ett minne och ta bort det från ditt minne.

Vad CBD kan göra är att det kan blockera rädslan för ett minne och ta bort det från ditt minne

Symptom 

Det psykiska besväret PTSD består grundläggande av tre så kallade kärnsymptom:

Återkallande av upplevelse

Ett särskilt kännetecken för PTSD patienter är återkallandet och återupplevelsen av den traumatiska händelsen. Detta upplevs oftast visuellt och som flashbacks och kan vara ytterst obehagligt. Därutöver plågas PTSD drabbade återkommande mardrömmar, tvångstankar och starka sinnesmässiga intryck.

Ändrat beteende

PTSD patienter byter snabbt beteende efter en våldsam upplevelse och den drabbade försöker så vitt som möjligt att undvika de situationer som kan framkalla traumatiska minnen. Denna permanenta undvikande beteende av både inifrån kommande och utifrån kommande faktorer är mycket vanligt för PTSD drabbade. Kroppen kan reagera mycket sensitivt på både auditiva och visuella situationer, som kan ha samband med traumat. Dessa intryck och påverkningar behöver inte nödvändigtvis ha en direkt förbindelse eller koppling till den traumatiska händelsen, men som närmare indirekt kan utlösa och framkalla minnen. Detta kan i hög grad öka kroppens stressnivå och medföra ångestanfall och vara ytterst obehagligt. Undvikande beteende kan medföra större isolering och avskärmning från omvärlden i försök att så vitt som möjligt undvika situationer och aktiviteter, som kan utlösa obehagliga flashbacks. PTSD kan därför vara våldsamt ingripande på en persons livskvalitet och kan ha negativt inflytande på ens vardag, bland annat både ens arbets-, social- och familjeliv.

Ökad fysisk och psykisk alarmberedskap

PTSD patienter är i konstant stresstillstånd, såväl psykiskt som fysiskt och man upplever att kroppen är i en permanent alarmberedskap.

Därutöver kan frekvent förekommande symptom vid PTSD vara:

Sömnbesvär

Den stresspåverkning som hjärnan upplever vid en traumatisk händelse, har inflytande på några helt grundläggande strukturer och funktioner i hjärnan. Hjärnan känner sig hela tiden hotad och därför sänder den ut några starka stressignaler, som försvarsmekanismer. PTSD-drabbade upplever deras traumor mycket sinnligt, känslomässigt och kroppsligt, och det kan medföra våldsamma reaktioner. Den enorma stressnivån kroppen upplever, kan ge sömnproblem, eftersom kroppen hela tiden är på vakt och inte kan falla till ro.

Läs mer om hur du undviker sömnbesvär här

Nedsatt minne och koncentration

PTSD drabbar i hög grad våra kognitiva förmågor, där b.la. minnet och koncentrationsförmågan kan märkbart bli försämrade

Mer irritabel

Det starka stresstillståndet har stor betydelse för vårt humör och kan resultera i humörsvängningar och raseri och vredesanfall, som inte går att kontrollera.

Flashbacks

Ett av de väsentligaste symptomen vid PTSD är de obehagliga flashbacks, där den PTSD drabbade ofta återkallar och återupplever starkt traumatiserande upplevelser man har varit utsatt för.

Bristande känslor

Många PTSD drabbade känner känslolöshet och nedsatt emotionellt tillstånd, men samtidigt en konstant känsla av rädsla och fara.

CBD olja (5% / 500mg CBD) – Den milda

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 2 mg CBD.

En CBD-olja med svag styrka för milda komplikationer Lär dig hur du fördelar CBD-olja på rätt sätt här

Pris 299,00 SEK

Orsak

Orsaken till PTSD är ofta våldsamma traumatiserande upplevelser och/eller stresstillstånd. Det är viktigt att slå fast, att PTSD kan drabba alla, både när det gäller kön, ålder och livssituation. Därutöver är det också viktigt att stryka under, att man kan ha upplevt en traumatisk eller våldsam händelse utan att utveckla PTSD, men det är däremot inte möjligt att få PTSD utan en våldsam upplevelse i ryggsäcken. Många personer som lider av PTSD är konstant präglade av rädsla och obehag, som betydligt nedsätter deras livskvalitet för både dem själva, och har stora kostnader för deras anhöriga.

Många undviker sociala aktiviteter och andra situationer, som kan återskapa eller framkalla den traumatiserande händelsen. Personer, som lider av PTSD är mer sensitiva och känsliga mot saker som kan framkalla obehagliga minnen. Därför kan de reagera starkt på höga ljud eller plötsliga rörelser, eftersom dessa potentiellt kan framkalla obehagliga minnen från traumatiska händelser. Det är inte bara psykiska biverkningar förknippade med PTSD, utan också ens fysiska tillstånd och generella sundhet kan bli drabbad.

Utöver i synnerhet krig och våld kan nedanstående upplevelser resultera i en PTSD diagnos:

 • Våldtäkt eller andra sexuella övergrepp
 • Våldsam olycka
 • Förbrytelser och andra övergrepp
 • Dödsfall eller andra traumatiserande upplevelser
 • Extrema naturkatastrofer

CBD olja (10% / 1.000mg CBD) – Den måttilga

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 4 mg CBD.

En CBD-olja med medelhög styrka till måttliga komplikationer Lär dig hur du fördelar CBD-olja på rätt sätt här

Pris 499,00 SEK

PTSD – Människoskapade & naturskapade katastrofer?

Det speciella med PTSD är, att det är utifrån kommande och extrema stressfaktorer, som lägger grunden för PTSD. Inom PTSD skiljer man dessutom också mellan människoskapade katastrofer och naturskapade.

Människoskapad PTSD

De människoskapade täcker något som andra människor är skyldiga till. Det kan exempelvis vara krig, våld, tortyr och sexuellt missbruk. Dessa förorsakar en kolossal stressreaktion och en fundamental ändring och påverkan av hjärnan.

Naturskapad PTSD

De naturskapade är de katastrofer som skapas av naturen, t.ex. jordskalv och tsunami. Undersökningar visar, att personer som har varit utsatta för naturskapade traumer, snabbare återhämtas än personer som har varit utsatta för en våldsam psykisk stresspåverkan.

Så verkar CBD-olja mot PTSD

CBD-olja kan agera som komplement till en PTSD behandling. CBD-oljan kan i vissa fall motverka ångest och stressymptom, förknippade med PTSD. CBD-oljan har en lugnande och avslappnande verkan på både psyke och fysik. CBD-oljan är en naturprodukt som innehåller aktiva och lugnande ämnen, som potentiellt kan dämpa ångest och andra stresshormoner hos patienter med PTSD. Vid användning av CBD-olja mot PTSD framkommer det en naturlig ro och balans i kroppen och samtidig upplever flera PTSD patienter en lyckokänsla. Denna känsla skall inte förväxlas med känslan av att vara hög.

Studier och forskning har bevisat att ämnen i CBD-oljan aktivt går in och påverkar de center i hjärnan, som har kontroll över vår rädsla och försvarsmekanismer. Dessa mekanismer är extra aktiva och känsliga hos personer med PTSD. Långvarig behandling med CBD-olja mot PTSD kan vara ett nyttigt komplement till medicin, eftersom cannabisoljan kan ha en stark terapeutisk verkan. Vid katastrofala upplevelser och traumatiska händelser uppstår som skador på de center i hjärnan, som har ansvar för vår rädsla och försvarsmekanismer. CBD-olja kan i vissa fall gå in och reparera de skador som dessa våldsamma upplevelser har varit skyldiga i och återskapa hjärnans naturliga funktion.

CBD olja (20% / 2.000mg CBD) – Den starka

10 ml flaska som innehåller ca. 275 droppar. Varje droppe innehåller 7 mg CBD.

En CBD-olja med hård styrka för svåra komplikationer Lär dig hur du fördelar CBD-olja på rätt sätt här

Pris 749,00 SEK

En soldatsjukdom

I synnerhet soldater är särskilt utsatta och löper en större risk för att drabbas av en efterföljande PTSD reaktion, eftersom de ofta dagligen befinner sig i en krigszon och därmed är utsatta för traumatiska upplevelser. Krig och förstörelse kan ge stora ärr och men på både själ och kropp. Soldater, som regelbundet använder CBD-olja som komplement till medicinen kan uppleva positiva effekter i form av nedsatt stress och större ro och välmående i vardagen. Människor, som t.ex. upplever att vara involverade i en bilolycka kan också bli drabbade av en försenad stressökning, som kan komma till uttryck i PTSD. Vid en bilolycka kan många uppleva en våldsam ångest och rädsla för att någonsin sitta bakom en ratt igen. På samma sätt kan CBD-olja potentiellt dämpa denna ökade rädsla, skapade i hjärnan. För att möjligtvis uppleva en tydlig och långtidsverkande effekt vid användning av CBD-olja mot PTSD, rekommenderas det att man först och främst söker upp ens egen läkare för att klarlägga symptom, eventuellt personlig dos samt biverkningar, för att uppnå optimal effekt.

Därför skall du använda CBD-olja mot PTSD

CBD-olja kan för flera PTSD drabbade vara ett effektivt medel och oljans nyttiga verkningar är bl.a.:

100 % naturmedicin och icke-euforiserande
CBD-olja innehåller endast naturliga ämnen och som PTSD patient kommer man inte att uppleva något rus eller andra euforiserande biverkningar

Bättre sömn
CBD-oljan har en terapeutisk verkan och har en naturlig lugnande effekt. CBD-olja kan därför i vissa fall både förbättra sömn och sömnkvalitet

Ångest– & stressreducerande
Ångest, i större eller mindre grad, är i hög grad förknippad med PTSD och dess medföljande stressbelastning. Vid användning av CBD-olja kan någon uppleva förebyggande och minskning av ångest och ångestanfall.

Förebygger mardrömmar och flashbacks

Undersökningar antyder att CBD-olja potentiellt kan motverka traumor och mardrömmar som många upplever.

Färre biverkningar

Det är betydligt färre biverkningar förknippade med användningen av CBD-olja, som komplement mot PTSD, i förhållande till traditionell medicin

Hälsofrämjande

CBD-olja kan ha en avstressande verkan och medverka till större fysisk såväl som psykisk motståndskraft

Dosering och intagning av CBD-olja mot PTSD

Dosering och intagning av CBD-oljan mot PTSD är mycket individuell, och som en rad faktorer som symptom samt medicinen som patienten i förväg intar, som kan vara avgörande. Man bör därför alltid förhöra sig med sin egen läkare först och doseringen kan gradvist upp- eller nedjusteras.  CBD-oljan intags vanligtvis under tungan och för att uppnå optimal verkan rekommenderas det, att man inte intar vätska eller mat någon tid efter intagning.

Läs hur du doserar och intar CBD-olja här

Biverkningar med CBD-olja mot PTSD

Det kan vara en rad biverkningar förknippade med att använda CBD-olja mot PTSD som alternativ behandlingsform eller som komplement till konventionell antidepressiv medicin. Men dessa biverkningar är långt från likaså dåliga som de biverkningar som kan förekomma vid användning av ordinär medicin. Vid användning av konventionell ångest- eller antidepressiv medicin är det en långt större risk för allvarliga biverkningar och beroende. Dock upplever många få eller inga biverkningar alls vid användning av CBD-olja. PTSD drabbade kan uppleva vanliga biverkningar som exempelvis:

 • Illamående
 • Diaré
 • Trötthet
 • Ändrad eller ökad aptit

Om man upplever andra eller mer allvarliga biverkningar som följd vid användning av CBD-olja, bör man omgående uppsöka läkare.

Denna sida har granskats av: Adam Karlsen Rating 10/10

Dette indlæg har fået 4.54 stjerner baseret på 13 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Write A Comment