fbpx

Lider du för närvarande av flera åkommor och undrar hur CBD skulle kunna hjälpa dig att behandla dessa lämpligast eller rentav förbättra din rådande situation? Är du en fullt frisk individ men är nyfiken på de positiva effekterna som CBD erbjuder? Kanske är du rent av en individ som gillar att utforska nya saker? Oavsett vilken grupp du tillhör så har du förmodligen redan ställt dig frågan huruvida CBD olja är beroendeframkallande?

För att besvara denna fråga så kommer vi i denna guide att dyka djupare in i det hela där vi diskutera frågan genom att använda oss av studier och empiriska data som finns kring ämnet i fråga. Målet med guiden är självfallet att besvara frågan huruvida CBD olja är beroendeframkallande eller ej, men även huruvida CBD olja kan hjälpa till vid beroende.

Vi kommer även besvara några av de mer aktuella frågorna som konsumenter har idag, nämligen huruvida CBD olja kan användas för att behandla olika former av beroenden samt huruvida den lämpar sig som stöd vid avvänjning, speciellt när det kommer till narkotikaklassade preparat.

Varning: Den CBD som används för att tillverka våra produkter är endast avsedd för utvärtes bruk. Den får heller ej nyttjas i form av ersättning för andra läkemedel eller behandlingsformer. Vänligen notera att den CBD som vi använder oss är ekologisk.

Vad menas egentligen med “beroende”?

Beroende är en benämning för en eller flera sjukdomar vilka ter sig i form av att den drabbade upplever ett ständigt sug efter att ha konsumerat en eller flera substanser som kommer med bieffekter.

I många fall så används “beroende” i ett negativt sammanhang och som ofta avser beskriva någon som doserar skadliga substanserna utan kontroll, där många fall består av narkotikaklassade preparat.

Anledningen till att många uppfattar CBD som beroendeframkallande är att CBD även kan utvinnas ur cannabisolja, som i sin tur innehåller höga halter av THC (mer om det senare), vilket inneburit att man upplever att allt som har med CBD att göra är egentligen substanser som kommer med beroendeframkallande effekter.

Obs: Vi vill göra dig uppmärksam på att vi endast förser dig med denna information för att förse dig med en större inblick i vad CDB är och hur det kan användas. Informationen har inget med våra produkter att göra. Raw Organics produkt är endast registrerade som kosmetiska produkter och kan endast användas såsom anges.

Är CBD olja beroendeframkallande i dess grundform?

Det hela beror på om CBD oljan framställs från industrihampan eller cannabis? Om vi börjar med industrihampa så är det rent konkret omöjligt att bli beroende av substansen, förutsatt att den produkt som CBD:n späs ut med inte innehåller några psykoaktiva eller beroendeframkallande substanser vill säga.

Å andra sidan, doserar man cannabis olja som framställs ur cannabis (olagligt i Sverige) så är risken påtagligt högre att bli beroende eftersom oljan i dess grundform innehåller höga halter THC (Tetrahydrocannabinol), den cannabinoid som är ansvarig för de psykoaktiva effekter som upplevs av de som doserar CBD olja från cannabis.

Det hela beror på att cannabis innehåller naturligt höga halter av THC, där det motsatta gäller för industrihampan, det vill säga, den innehåller ytterst små mängder av THC. Den Cannabidiol som doserades till användarna, oavsett om den kommer från cannabis eller industrihampa, har dock samma egenskaper.

Hur påverkar CBD vår övergripande hälsa?

Traditionellt sett så har CBD använts under tusentals år av ursprungsbefolkningar runt om i världen för att behandla olika former av åkommor och sjukdomsrelaterade tillstånd. Det finns bevis på att den ofta utgjort en form av behandling vid lindring av symptom såsom reumatism och epilepsi.

Idag så finns det även forskning som visar att CBD även successivt kan tillämpas för att lindra de symtom som återfinns vid kognitiva förändringar, där framför allt allvarliga sjukdomstillstånd såsom schizofreni, lyftas fram på grund av dess avkopplande och lugnande effekt. Andra förstudier har även kunnat visa att Cannabidiol kan verka bra i form av:

Ångestdämpande – Kan nyttjas till att behandla olika former av ångestrelaterade tillstånd där framför allt depressioner, fobier och dylikt tenderar att framkalla episoder av ångest i olika former.

Antioxidant – Cannabidiol är rik på antioxidanter vilket innebär att den kan stärka cellerna och skydda dem mot oxidativ stress.

Smärtlindrande – CBD har visat under flera studier att den kan lindra smärta i olika former som härstammar från olika åkommor och sjukdomstillstånd.

Antiinflammatoriskt – Cannabidiol kan användas för att behandla olika typer av anti-inflammatoriska tillstånd som kommer från olika sjukdomar.

I skrivande stund så pågår flera studier som kartlägger de olika effekterna som återfinns vid dosering av CBD i olika mängder, samt hur dessa kan komma att inverka på framför allt hjärnans välbefinnande.

Än så länge så visar fler olika teorier, dock utan relevant grundad data eller bevis, för detta. En av de främsta orsakerna till detta är att det är ytterst svårt att begära patent på de produkter som bygger på naturliga ämnen, något som inneburit att det varit svårt att få nödvändig kapital för att kunna bekosta studierna i fråga på en högre nivå.

Vad säger forskningen gällande CBD olja och beroendeframkallande?

När det kommer till att påvisa huruvida CBD olja är beroendeframkallande eller inte i vetenskapsform, så är de flesta forskare överens om det faktum att CBD i dess grundform, inte kan anses vara beroendeframkallande, oavsett den doserade mängden.

I en nyligen publicerad studie som återges i National Center for Biotechnology Information, så blev en grupp doserade med CBD olja i oral form under en period på 8 veckor, varav en annan grupp som deltog i samma studie doserades med CBD olja kombinerat med marijuana.

Den tredje gruppen som också deltog i studien blev istället doserade med en “placebo”, det vill säga, de fick information om att det innehöll CBD men var i själva verket fyllt med vanligt kranvatten.

Resultatet från studien var ganska påtagligt. De deltagare som doserades med CBD olja i kombination med marijuana, visade tydliga tendenser som återfinns vid beroenden. Den grupp som doserades med “placebo” inklusive gruppen som endast doserades med CBD olja i oral form, visade samma resultat, det vill säga, inga tecken på beroende i några former.

I en annan studie från 2019 som publicerades i American Journal of Psychiatry, så fann man att CBD kan verka effektivt för att behandla tunga beroenden i from av den som heroinister ofta kämpar med. Studien som genomfördes omfattade 42 vuxna individer, som påstod sig varit beroende av heroin i genomsnitt i en period av mer än 13 år.

Deltagarna delades in i tre jämlika grupper, där den första gruppen doserades med 800 mg CBD. Den andra gruppen doserades med 400 mg CBD, varav den tredje gruppen doserades med “placebo”.

Den grupp som doserades med placebo upplevde inga förbättringar överhuvudtaget. De andra två grupperna visade dock både minskat begär när det kommer till narkotikaklassade substanser och en lägre nivå av den ångest som framkallades vid brukandet av dessa.

Med stöd av ovanstående så kan man dra slutsatsen att CBD olja, när den utvinns ur industrihampa, samtidigt som den inte blandas ihop med andra beroendeframkallande ämnen, inte kan anses komma med några risker att få några former av beroenden.

Vanliga biverkningar vid överdosering av CBD olja

CBD olja från industrihampa är, som du redan fått besvarat, inte beroendeframkallande. Faktum är att det inte kunnat visas några tecken på beroende även vid högre doser såsom 1500+ mg enligt nyligen publicerade studier. Även om det stärks av aktade källor där bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) ingår, så kan det ändå uppstå olika former av symptom som ofta kan relateras till de som upplevs vid dosering av substanser som tenderar att vara beroendeframkallande.

Vi ska härnäst lista några av de vanligaste symptom som du kan tänkas uppleva vid överdosering av CBD, vilka i sig inte är farliga, men som kan av vissa individer upplevas som ytterst obehagliga och påfrestande, särskilt om de utspelar sig under en längre period:

Muntorrhet – Många som doserar CBD för första gången upplever muntorrhet.  I de flesta fall så räcker det med att smutta på ett glas vatten för att lindra det hela.

Huvudvärk – Detta är ett annat vanligt symptom som förstagångsanvändare tenderar att uppleva. Det beror ofta på en för hög dos och lindras genom att sänka den nuvarande CBD-dosen.

Diarré – Precis som vid huvudvärk så beror det på en alltför hög dos av CBD som kan lindras genom att minska den aktuella dosen.

Trötthet – Vissa individer kan uppleva en onormal trötthet vid allt för höga doser av Cannabidiol. Oftast så kan man bli av med symptomen genom att minska dosen i fråga.

Illamående – En CBD dos som lämpar sig för en viss individ kan visa sig vara alltför stark för en annan, även om deras fysiska egenskaper är de samma. Justera CBD mängden och prova med mindre doseringar.

Som du kan läsa från punkterna ovan så beror oftast symtomen, som kan liknas med de som framkallas vid bruk av beroendeframkallande substanser, i form av att man tagit en alltför stor CBD dos. Detta är särskilt vanligt hos de individer som brukar CBD för första gången eftersom man inte är säker på hur mycket man ska dosera, då kan en eller flera av dessa biverkningar uppstå.

Kan CBD olja hjälpa vid beroende

Vid det här laget så har du redan förstått att CBD olja från industrihampa saknar de psykoaktiva egenskaper.

Men kan CBD olja verka effektivt vid behandling av olika beroenden? Vi ska ägna följande kapitel åt att diskutera ämnet i fråga där vi även stödjer våra påståenden genom att relatera till riktiga studier.

Enligt flera studier som genomförts inom ämnet i fråga så antyder dessa att CBD olja från industrihampa visar lämpliga egenskaper när det kommer till behandlingsformer som vid terapi, som avser behandla beroenden i olika former.

I en studiesom publicerats i National Center for Biotechnology Information, studerade man hur CBD inverkade på individer som upplevde sig vara beroende av nikotin, framför allt när de kommer till cigaretter i dess olika former.

Deltagarantalet bestod av 24 rökare där 12 av dessa doserades med CBD, varav de andra 12 deltagarna doserades med CBD i form av “placebo”, det vill säga, de trodde att de doserades med CBD men det innehöll vanligt vatten.

Efter en vecka så rapporterade de deltagare som doserades med genuin CBD att de rökte 40 % mindre cigaretter i jämförelse med föregående vecka, varav de som doserade med “placebo” inte rapporterade några skillnader överhuvudtaget.

Enannan studieundersökte hur CBD kunde bidra till att hantera humöret och förmågan att hantera emotionellt starka minnen hos individer som försöker bli av med en eller flera former av beroenden.

Deltagarna i studien upplevde betydande förbättringar i deras förmåga att hantera sitt humör, samtidigt som man även såg att de beroenden som man hade vid den tiden som man deltog i studien, avsevärt förbättrades.

Slutsats

Även om det idag fortfarande råder en del tveksamheter kring CBD och dess förmåga att nyttjas som ett lämpligt läkemedel, så har det skett betydande förbättringar i jämförelse med hur det hela utspelade sig för endast några år sedan.

Det största motståndet finns hos den traditionella läkemedelsindustrin som uppfattar CBD som ett hot mot deras produkter, något som i slutändan återspeglar sig i de faktum att man inte vill se en naturlig produkt på marknaden som patienter väljer till förmån för deras kemiska baserade läkemedelsprodukter.

Patienterna har dock valt att på egen hand forska kring de hela och många har kommit fram till att CBD lämpar sig minsta lika bra som de läkemedel som erbjuds för närvarande idag vid behandling av avvänjning och beroenden i diverse former.

Inom Sverige så får man idag dock inte marknadsföra CBD som en form av ersättning för traditionella läkemedel, och utbudet av leverantörer är få räknande, trots det faktum att CBD olja från hampa är helt laglig att både framställa, sälja och inneha inom rikets gränser.

Framtiden visar dock en positiv utveckling i takt med att den breda massan upptäcker CBD och dess fördelar när det kommer till behandling av beroenden i olika former. Detta kommer säkerligen att bidra till att de juridiska gränserna ändras under den närmsta framtiden.

Läs våra andra artiklar här
CBD olja för viktuppgång

CBD Olja mot cancer

CBD Olja mot smärta

CBD Olja och sömn

CBD olja och graviditet

Dette indlæg har fået NAN stjerner baseret på 0 anmeldelser fra vores brugere.
Bedøm dette indlæg

Write A Comment